Slovenský jazyk a gramatika pro střední školy

10h 6m 33s
Čas
50
Kapitol
19
Studentů
-
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu

V nasledujúcich videách Vám povieme čo najviac o jazyku, gramatike, slohu a jazykovej kultúre. O všetkých témach ste už mnoho počuli, ale poskytnem Vám celistvý a podrobný prehľad o daných témach. Začneme jazykovedou, takže si povieme čo je to jazyk, aké má funkcie, ako sa delí a podobne. Postupne prejdeme všetkými rovinami jazyka, pravopisom, až sa dostaneme k slohu, teda slohovým postupom, jazykovým štýlom a zakončíme to informáciami o jazykovej kultúre, komunikácii, povieme si niečo aj k práci s informáciami a o tom, čo je učenie a ako sa správne učiť. Teším sa na stretnutie s Vami pri každej téme.

Čo sa naučíš

  • čo je to jazykoveda, dejiny jazka,
  • pravopis,
  • významová a tvarová rovina jazyka,
  • syntax jazyka,
  • sloh a slohové štýly,
  • ďalšie témy.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o slovenskom jazyku, gramatike a slohu,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Slovenský jazyk a gramatika pro střední školy je možné

Seznam kapitol

Jazykoveda
2. Jazyk vs. reč
3. Funkcie jazyka
4. Delenie jazyka
5. Dejiny jazyka I.
6. Dejiny jazyka II. - spisovné obdobie 1
7. Dejiny jazyka III. - spisovné obdobie 2
8. Slovanské jazyky
Zvuková stránka jazyka
9. Hlásky
10. Znamienka
11. Priama reč
12. Rozdeľovanie slov
13. Fonetika a fonológia
14. Intonácia
15. Ortografia a ortoepia
Pravopis
16. Príbuzné vybrané slová a cudzie slová
17. Veľké a malé písmená
18. Rytmické krátenie
Lexikálna rovina jazyka (významová)
19. Lexikológia
20. Slovná zásoba
21. Tvorenie slov
22. Združené pomenovania a frazeologizmy
23. Slovníky
Morfologická rovina jazyka (tvarová)
24. Gramatické kategórie
25. Ohybné slovné druhy
26. Neohybné slovné druhy
Syntaktická rovina jazyka (skladbová/skladobná)
27. Vetné členy a sklady
28. Veta
29. Konštrukcie
30. Súvetia
31. Zápor v slovenčine
32. Slovosled a súdržnosť textu
33. Nadvetná / textová syntax
Sloh
34. Štylistika
35. Jazykové štýly
36. Slohové postupy
37. Hovorový jazykový štýl
38. Administratívny jazykový štýl
39. Rečnícky jazykový štýl
40. Publicistický jazykový štýl
41. Umelecký jazykový štýl
42. Náučný jazykový štýl
43. Mimojazykové prostriedky
Ako sa učiť?
44. Ako sa učiť I.
45. Ako sa učiť II.
46. Ako sa učiť III.
Informácia
47. Informácia
Jazyková kultúra
48. Jazyková norma
Komunikácia
49. Komunikácia