Všeobecné podmínky Skillmea

1
Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Přihlášky na vzdělávací kurzy Skillmea (dále jen "Přihláška") a upravují vztah mezi Poskytovatelem výuky a studenty.

 2. Poskytovatelem výuky je (dále jen "Poskytovatel"):

  Learn2Code o.z.
  Kultúrna 278/17
  010 03, Žilina

  IČO: 42346703
  DIČ: 2023850763
  IČ DPH: SK2023850763

  Poskytovatel poskytuje vzdělávací služby v oblasti informačních technologií a disponuje personálními a věcnými kapacitami na poskytování výuky v oblasti informačních technologií (dále jen "Vzdělávací služby").

 3. Student má zájem o poskytnutí vzdělávacích služeb pro sebe a během trvání výuky nemůže být nahrazen jinou osobou.

2
Charakteristika vzdělávací služby

 1. Vzdělávací službou se rozumí vzdělávací kurz v oblasti informačních technologií "Skillmea" (dále jen "studium"). Cílem Skillmea je poskytnout Studentovi praktické porozumění nejmodernějších technologií zaměřených na tvorbu webových a mobilních aplikací. Během studia Student participuje na samostatných projektech, které simulují reálné situace z praxe.

3
Práva a povinnosti Poskytovatele a Studenta

 1. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím svých lektorů zajistit Studentovi odborné vyučování během celého trvání vzdělávacího programu. Poskytovatel je povinen zajistit pro každého Studenta veškerý studijní materiál, jehož cena je zahrnuta do ceny kurzu.

 2. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Poskytovatele, resp. jeho smluvních lektorů nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost vyučujícího lektora, státní svátek, nepřízeň počasí atd...), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z vyučovacích hodin, se Poskytovatel zavazuje o těchto skutečnostech i o navrhovaných opatřeních neprodleně informovat Studenta. Poskytovatel má právo změnit obsah a harmonogram výuky jednotlivých modulů.

 3. Poskytovatel má právo přenést svá práva a povinnosti vyplývající ze Všeobecných podmínek na třetí osobu (dále jen "Nabyvatel"), přičemž však musí zajistit plnění svých závazků Nabyvatelem tak, jako kdyby tyto závazky plnil sám. V takovém případě je Nabyvatel oprávněn plnit závazky vyplývající ze Všeobecných podmínek i prostřednictvím třetích osob (například prostřednictvím Poskytovatele), přičemž však vůči Studentovi odpovídá tak, jako kdyby tyto závazky plnil sám.

 4. Student se zavazuje dodržovat svou účast na výuce tak, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškání vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nepatří Studentovi žádná náhrada ve formě slevy ceny studia nebo vrácení alikvotní částky ceny studia za zameškané hodiny.

 5. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání videotutoriálů funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na stránce www.skillmea.cz. Úhradou ceny Služby uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu.

4
Školné a platební podmínky

 1. Výše poplatku za absolvování kurzu Skillmea se řídí platným ceníkem zveřejněným na webstránce www.skillmea.cz k datu objednání kurzu.

 2. Zákazník bere na vědomí, že platební údaje potřebné k placení poplatku (měsíční předplatné) budou uchovávány na straně platební brány GoPay, která s těmito údaji nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

5
Podmínky ukončení studia

 1. Vztah mezi Poskytovatelem a Studenty skončí ukončením studia a zaplacením celkové ceny studia. Před uplynutím dohodnuté doby je možné studium ukončit:

  1. písemnou dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Studentem,
  2. jednostranným ukončením studia ze strany Studenta,
  3. odstoupením Studenta za podmínek dohodnutých v těchto Všeobecných podmínkách.

  Jednostranné ukončení studia ze strany Studenta

  1. Student je oprávněn na základě svého písemného oznámení ve svém jménu adresovaného Poskytovateli (dále jen "sdělení") jednostranně ukončit studium. Pro určení termínu ukončení studia a závazků vůči Poskytovateli je rozhodující datum doručení oznámení Studenta Poskytovateli (skutečnost, zda se Student účastnil vyučování nemá pro posouzení ukončení studia a závazků vůči Poskytovateli význam). Studium je v tomto případě ukončeno dnem, ve kterém Poskytovatel obdržel oznámení.

  2. Studentovi při jednostranném ukončení studia nevzniká nárok na vrácení poplatku za absolvování vzdělávacího programu Skillmea.

  Odstoupení studenta

  1. Student je oprávněn odstoupit od studia, pokud Poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb uvedených ve Všeobecných podmínkách.

  2. V případě odstoupení od studia Poskytovatel nebude nárokovat, resp. vrátí Studentovi alikvotní částku ceny studia ode dne ukončení studia do termínu řádného ukončení studia za stejných podmínek jako při jednostranném ukončení studia ze strany Studenta.

6
Reklamační řád

 1. Prezenční kurz

  V případě nespokojenosti zákazníka s prezenčním školením z opodstatněných důvodů, jako např. nedostatečná příprava instruktora, nevyhovující prostory, nevyhovující technické vybavení apod., je zákazník povinen na danou skutečnost upozornit bez odkladu, do 2 dnů od zjištění dané skutečnosti. V tomto případě je poskytovatel povinen zabezpečit nápravu dané situace. Pokud to není možné, je povinen poskytnout účastníkovi kurzu nový termín stejného školení. Každá reklamace bude posuzovaná individuálně, i v případě jejího podání v pozdějším termínu nebo z jiných důvodů.

 2. Online kurz

  V případě nespokojenosti zákazníka s online kurzem, má právo zákazník na základě písemně doručené reklamace, od kurzu odstoupit a získat tak plnou částku za kurz zpět.

 3. Platba a nárok na kurz

  Zaplacením částky za kurz má student právo účasti na kurzu, na prezenčním nebo online kurzu. Pokud na kurz nebyl řádně přihlášen nebo nezískal k němu přístup, je nezbytné kontaktovat podporu poskytovatele, který je povinen zajistit nápravu.

7
Autorská práva

 1. Zákazník je oprávněn prohlížet si a stahovat materiály z portálu www.skillmea.cz pouze na osobní, nekomerční použití a pod podmínkou, že se dodrží všechna prohlášení o autorských právech a vlastnictví podle původních materiálů a všech kopiích materiálů. Zákazník nesmí v žádném případě upravovat, veřejně zobrazovat, prezentovat, distribuovat ani jinak používat materiály z tohoto portálu pro veřejné nebo komerční účely. Použití materiálů, které jsou publikované na www.skillmea.cz, je zakázáno na jiných webových stránkách bez předchozího souhlasu provozovatele. Materiály na portálu www.skillmea.cz jsou chráněny autorskými právy. Neoprávněné použití materiálů na adrese www.skillmea.cz je porušením autorského práva, které má občanské i trestní následky.

 2. Zákazník není oprávněn kopírovat ani rozšiřovat žádné materiály získané koupí na této stránce, a také nesmí materiály využít na své obohacení.

 3. Zákazník není oprávněn poskytnout své přihlašovací údaje třetí straně.

 4. Zákazník není oprávněn umožnit ostatním, aby si prohlédli zakoupené kurzy.

 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat zákaznický účet v rozporu s některým z bodů 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohoto odstavce.

8
Ochrana osobních údajů

 1. Účastník registrací na školení prohlašuje, že v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely nezbytné pro organizaci účasti na školení. Zároveň účastník souhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely.

9
Studentská sleva

 1. Studenti mohou uplatnit studentskou slevu na Předplatné online kurzů na jeden rok. Studentská sleva je vždy poskytována dle akuální nabídky a může se časově odlišovat (i její výška). Podmínkou na získání studentské slevy je prokázání se platnou studentskou kartou ISIC. Karta musí být v den nákupu platná.

 2. Doklad o koupi se standardně vystavuje na jméno studenta. Nakupující student potvrzuje, že jako držitel ISIC karty bude dané přístupy do online kurzů používat výlučně pro svou potřebu.

 3. Nárok na získání studentské slevy pro Předplatné online kurzů na jeden rok je jenom jedenkrát ročně. Studentskou slevu není možné uplatnit na produkty, které mají již jinak upravenou zlevněnou cenu (akční ceny, demo ceny, výprodej).

10
Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel a Student souhlasí, že jejich vztah založený na základě uvedených podmínek se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění.

 2. Neplatnost některého ustanovení uvedeného ve Všeobecných podmínkách nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení, které takovými důvody neplatnosti nejsou dotčeny.

 3. Veškeré změny a doplňky k uvedeným podmínkám je možné uskutečnit pouze na základě písemného podnětu.