Fyzika pro střední školy II. - Mechanika

27h 48min
Čas
80
Kapitol
Pro studenty
Kategorie
-
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu

Vítejte v kurzu Fyzika pro střední školy II. - Mechanika, který je součástí souboru šesti kurzů Fyzika pro střední školy.
Fyzika má na střední škole pověst těžkého předmětu. Není divu, vždyť ke správnému zvládnutí fyziky musí student pracovat na rozvoji mnoha schopností, zahrnujících vytváření a aplikaci matematických nebo počítačových modelů při popisu a předpovídání jevů okolního světa.
Hlavním cílem autora souboru kurzů Fyzika pro střední školy je vytvořit pro studenty takové podmínky, ve kterých dokážou získat znalosti a dovednosti, které jim umožní na základě co nejmenšího počtu fyzikálních zákonů správně vysvětlovat a předpovídat co největší množství fyzikálních jevů.
Úspěšné zvládnutí fyziky je přitom klíčem, který otevírá středoškolákovi cestu ke studiu mnoha učebních oborů, které by byly jinak pro něj nedostupné. Přejeme vám při jejím studiu spoustu zábavy.
Soubor kurzů Fyzika pro střední školy je vhodný pro žáky, kteří si chtějí doplnit středoškolské učivo fyziky a porozumět mu více do hloubky.

Co se naučíte

 • Jak reprezentovat různé pohyby graficky a vzorcem?
 • Které z pohybů jsou v tomto smyslu nejjednodušší?
 • Jaký je rozdíl mezi průměrnou a okamžitou rychlostí?
 • Jaký je rozdíl mezi rychlostí a zrychlením?
 • Jakým pohybem se pohybovaly pírko a kámen, které vypustil z rukou David Scott na povrchu Měsíce? Co dopadlo na povrch Měsíce dříve?
 • Který křivočarý pohyb lze považovat za nejjednodušší křivočarý pohyb?
 • Co je přirozená jednotka velikosti úhlu?
 • Jaký je rozdíl mezi velikostí rychlosti a úhlovou rychlostí?
 • Jak to, že při rovnoměrném pohybu po kružnici má pohybující se hmotný bod zrychlení?
 • Jak vyřešit pravoúhlý trojúhelník a co je to ten sinus, kosinus a tangens?
 • Je na to, aby se těleso pohybovalo rovnoměrně přímočaře, potřebné, aby na něj působila síla?
 • Co je tření a jaký by byl svět bez tření?
 • Jak se chová kámen, pokud na něj nepůsobí žádná síla?
 • Jak se kámen chová, když na něj síla působí?
 • A působí-li více sil?
 • Který fyzikální zákon je nejdůležitějším zákonem mechaniky?
 • Co je inerciální vztažná soustava a co je na ní tak důležité?
 • Dozvíte se, co má k raketovému a proudovému pohonu a střelbě ze zbraní říci třetí Newtonův pohybový zákon.
 • Proč jste při průjezdu pravotočivou zatáčkou vytlačováni v autě doleva?
 • Proč vás to při rozjíždění zatlačí hlouběji do opěradla sedadla?
 • Jaký je rozdíl mezi dostředivou a odstředivou silou?
 • Je mechanická energie totéž jako síla?
 • Co to znamená, má-li těleso mechanickou energii?
 • Jak souvisí mechanická energie s prací?
 • Existuje více druhů energie? Jaké?
 • Může energie vzniknout nebo zaniknout?
 • Nebere tření tělesům energii?
 • Jak toto všechno souvisí se skejterským parkem nebo s bungee jumpingem?
 • Jakým směrem působí tlak?
 • Jak můžeme tlak měnit?
 • Je v každém místě kapaliny stejný?
 • Jaká síla nás nadlehčuje ve vodě?
 • Jak využil Archimedes jejích vlastností k tomu, aby králi dokázal, že ho chtěli podvést?
 • Je pravda, že Archimedes běhal nahý po městě?
 • Co se děje, když se kapaliny pohybují?
 • Pohybuje se kapalina v zúženém místě potrubí rychleji nebo pomaleji? Je tam větší tlak?
 • Jak se budou chovat dvě prázdné plechovky od piva položené vedle sebe na stole, pokud mezi ně silně foukneme? Odletí od sebe?
 • Jak funguje padák?
 • Na čem závisí, jakou rychlostí parašutista dopadne na zem?
 • Proč může letadlo letět?
 • Jak silně se gravitačně přitahují dva předměty?
 • Jaké vlastnosti má gravitační pole planety?
 • Jakou práci vykonáme při přenosu částice v gravitačním poli?
 • Jak tato práce definuje gravitační potenciál?
 • Jaké typy gravitačních polí známe?
 • Jak daleko dopadne šikmo vzhůru, či vodorovně hozený míč?
 • Jak vysoko vyletí a kolik let potrvá?
 • Jak se pohybují družice Země?
 • Co je geostacionární satelit?
 • Jak se pohybují planety kolem Slunce a co o tom zjistil Kepler?
 • Co všechno obíhá Slunce?
 • Která veličina popisuje otáčivé účinky síly na tuhé těleso?
 • Jak nalézt výslednici dvou sil, co působí na tuhé těleso v jednom bodě? V různých bodech? Dá se vždy taková výslednice nalézt?
 • Jak rozložit sílu na dvě rovnoběžné složky?
 • Co je těžiště tělesa? Musí ležet vždy uvnitř tělesa? Jak toho využívá provazolezec?
 • Jak lze porovnat různé rovnovážné polohy tělesa? Která je stabilnější?
 • Jakou energii má roztočené tuhé těleso?

Co všecho dostanete

 • videa výkladů učiva,
 • interaktivní simulace,
 • zpracované tisknutelné cornellské poznámky k výkladům učiva,
 • tisknutelné sady úloh pro aplikaci učiva s komentovaným písemným řešením úloh,
 • moderované diskusní fórum,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti s kurzem.
Online kurz Fyzika pro střední školy II. - Mechanika je možné

Seznam kapitol

F1M4 Rovnomerné a nerovnomerné pohyby
Dostupné v ukázce kurzu
F1M4-01 Rovnomerné a nerovnomerné pohyby
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M4-02 Rovnomerný pohyb
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M4-03 Rovnomerný priamočiary pohyb - opis pomocou vektorov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M4-04 Rovnomerný priamočiary pohyb - opis pomocou skalárov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M4-05 Rýchlosť rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M4-06 Zrýchlenie rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M4-07 Poloha pri rovnomerne zrýchlenom priamočiarom pohybe
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M4-07U Poloha pri rovnomerne zrýchlenom priamočiarom pohybe - riešená úloha
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M4-08 Voľný pád
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M5 Rovnomerný pohyb po kružnici
F1M5-01 Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici - základné pojmy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M5-02 Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici - rýchlosť a uhlová rýchlosť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M5-03 Dostredivé zrýchlenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M5-04 Sínus, kosínus a tangens v pravouhlom trojuholníku
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6 Prvý a druhý pohybový zákon
F1M6-01 Vzájomné pôsobenie telies
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-02 Skladanie síl pôsobiacich na hmotný bod. Izolované teleso
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-03 Prvý pohybový zákon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-04 Hybnosť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-05 Druhý pohybový zákon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-06 Sila a jej jednotka
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-07 Dostredivá sila
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-08 Šmykové trenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-09 Pohyb s trením na naklonenej rovine - statické trenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-10 Pohyb s trením na naklonenej rovine - dynamické trenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M6-11 LC - Určenie súčiniteľov šmykového trenia pomocou naklonenej roviny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M7 Tretí pohybový zákon a zákon zachovania hybnosti
F1M7-01 Tretí pohybový zákon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M7-02 Zákon zachovania hybnosti
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M7-03 Použitie tretieho pohybového zákona a zákona zachovania hybnosti
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M8 Inerciálne a neinerciálne vzťažné sústavy
F1M8-01 Galileiho princíp relativity
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M8-02 Zotrvačné sily
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M8-03 Odstredivá sila
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1 Energia hmotných bodov
F2M1-01 Mechanická práca
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-02 Práca gravitačnej sily na naklonenej rovine
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-03 Práca sily pružnosti
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-04 Výkon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-05 Kinetická energia hmotného bodu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-06 Potenciálna energia v gravitačnom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-07 Potenciálna energia pružnosti
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-08 Mechanická energia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-09 Zákon zachovania energie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-10 PhET - Energia v skejterskom areále
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-11a Zákony zachovania v mechanike hmotných bodov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-11b Dokonale nepružné zrážky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M1-12 Dokonale pružné zrážky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2 Mechanika kvapalín a plynov
F2M2-01 Tekutiny. Základné vlastnosti kvapalín
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-02 Hydrostatika
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-03 Archimedov zákon. Plávanie telies
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-04 Overenie Archimedovho zákona
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-07 Ustálené prúdenie ideálnej kvapaliny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-08 Rovnica spojitosti
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-09 Bernoulliho rovnica
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-10 Aplikácie Bernoulliho rovnice
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-12 Prúdenie skutočnej (reálnej) kvapaliny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-13a Obtekanie telies reálnou kvapalinou
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M2-13b Základy fyziky letu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1 Gravitačné pole a pohyby telies v gravitačnom poli
F4M1-01a Gravitácia Newtonov gravitačný zákon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-01b Intenzita gravitačného poľa
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-02a Gravitačné a tiažové zrýchlenie na povrchu Zeme
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-02b Práca v homogénnom gravitačnom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-02c Gravitačný potenciál
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-03a Pohyby telies v homogénnom tiažovom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-03b Skalárny opis ľubovoľného vrhu a zvislý vrh nahor
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-04a Vodorovný vrh
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-04b Šikmý vrh
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-05a Pohyby telies v radiálnom gravitačnom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-05b Keplerove zákony
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-05c Gravitačné pole Slnka
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-FO-01 Pohyb dvoch planét okolo spoločného ťažiska
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-FO-02 Potenciálna energia v radiálnom gravitačnom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-FO-03 Druhý Keplerov zákon v matematickom vyjadrení
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-FO-04 Pohyby po eliptickej trajektórii v radiálnom gravitačnom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M1-FO-05 Perióda pohybu po eliptickej trajektórii
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M2 Mechanika tuhého telesa
F4M2-01a Tuhé teleso
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M2-01b Moment sily
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M2-02a Skladanie síl
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M2-02b Rozkladanie síl na dve rovnobežné zložky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M2-02c Dvojica síl
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M2-03a Ťažisko telesa
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M2-03b Rovnovážna poloha tuhého telesa
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M2-04 Rovnomerný otáčavý pohyb telesa okolo nehybnej osi
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Podívej se i na tyto kurzy

6 Online kurzů
0 Příspěvků
Přejít na kanál

Rekvalifikovat se dnes může každý

Ať už jsi zaměstnaný, OSVČ nebo teprve hledáš práci, jsi tu správně. Nakopni svou kariéru pomocí vzdělávacího programu v oboru, který tě zajímá.