Fyzika pro střední školy V. - Elektřina a magnetismus

1d 1h
Čas
69
Kapitol
Pro studenty
Kategorie
5.0
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu

Vítejte v kurzu Fyzika pro střední školy V. – Elektřina a magnetismus, který je součástí souboru šesti kurzů Fyzika pro střední školy.
Fyzika má na střední škole pověst těžkého předmětu. Není divu, vždyť ke správnému zvládnutí fyziky musí student pracovat na rozvoji mnoha schopností, zahrnujících vytváření a aplikaci matematických nebo počítačových modelů při popisu a předpovídání jevů okolního světa.
Hlavním cílem autora souboru kurzů Fyzika pro střední školy je vytvořit pro studenty takové podmínky, ve kterých dokážou získat znalosti a dovednosti, které jim umožní na základě co nejmenšího počtu fyzikálních zákonů správně vysvětlovat a předpovídat co největší množství fyzikálních jevů.
Úspěšné zvládnutí fyziky je přitom klíčem, který otevírá středoškolákovi cestu ke studiu mnoha učebních oborů, které by byly jinak pro něj nedostupné. Přejeme vám při jejím studiu spoustu zábavy.
Soubor kurzů Fyzika pro střední školy je vhodný pro žáky, kteří si chtějí doplnit středoškolské učivo fyziky a porozumět mu více do hloubky.

Co se naučíte

 • Jak lze pomocí dvou drátů a baterie rozosvítit žárovku?
 • Dá se to udělat také pomocí jednoho drátu a baterie?
 • Co je elektromotorické napětí baterie?
 • Co je elektrický proud?
 • Proč vlastně žárovka při průchodu elektrického proudu svítí?
 • Může proud závodit i jinými věcmi?
 • Co je elektrický odpor?
 • Co je rezistor?
 • Jak spolu souvisí elektrický proud protékající rezistorem a napětí na rezistoru?
 • Na čem závisí elektrický odpor pevného válcového vodiče?
 • Jak lze prakticky pomocí jedné baterie spojitě rozsvítit žárovku?
 • Jakými způsoby lze k baterii připojit dvě žárovky?
 • Jaké vlastnosti mají tato zapojení?
 • Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
 • Jak rychle se ze zdroje odčerpává energie?
 • Jak to lze měřit?
 • Kolik platíme za elektrickou energii?
 • Jak lze na základě úvahy předpovědět, která žárovka bude v obvodu svítit nejsilněji a která nejslabší?
 • Jak lze rovněž předpovědět to, co se stane s jejich jasem, když vypneme nebo zapneme spínač?
 • Lze toho samého dosáhnout i výpočtem? Jak?
 • Jaké druhy náboje známe?
 • Co s ním můžeme dělat?
 • Jak na sebe působí různé náboje silou?
 • Proč si myslíme, že v prostoru kolem nábojů je elektrické pole?
 • Jak můžeme změřit jeho intenzitu?
 • Jak jej můžeme zobrazit?
 • Co je elektrický potenciál?
 • Co je elektrické napětí?
 • Co je kapacita řidiče?
 • Co je kondenzátor a jaká je jeho kapacita?
 • Kolik energie dokáže kondenzátor uskladnit ve svém elektrickém poli?
 • Jak lze spojit dva kondenzátory?
 • Dokážeme zjistit jejich společnou kapacitu?
 • Co se stane, když do vnějšího elektrického pole vložíme vodič nebo izolant?
 • Jak vypadají zákony, pomocí kterých lze vyřešit každý elektrický obvod?
 • Jak fungují polovodiče?
 • Jak lze pomocí polovodičů usměrňovat střídavý proud?
 • Jaký je mechanismus vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech?
 • Jak funguje pokovování?
 • Vede elektrický proud i vakuum?
 • Jak na sebe navzájem působí magnety?
 • Jak na sebe působí magnety a vodiče s proudem?
 • Co je v okolí magnetů a vodičů s proudem?
 • Jak to lze zobrazit, i když to očima nevidíme?
 • Jak lze určit, jak je to silné?
 • Dokážeme jen přemýšlením předpovědět, jak budou na sebe působit dva rovnoběžné vodiče, kterými tečou ve stejném směru proudy?
 • Budou se přitahovat či odpuzovat?
 • Jak funguje elektromotor na stejnosměrný proud?
 • Jak se bude v magnetickém poli pohybovat nabitá částice?
 • Co se děje, když se magnetické pole mění s časem?
 • Jak se toho využívá při získávání elektrické energie?
 • Jaký proud při tom vzniká?
 • Jaký je výkon takového proudu?
 • Jak lze tento výkon dopravit do velkých vzdáleností se zanedbatelnými ztrátami?
 • Proč v elektrické síti není stejnosměrné napětí?
 • Jak se v homogenním magnetickém poli chová závit s elektrickým proudem?
 • Jsou takové miniaturní závity s proudem i v běžných látkách?
 • Jak se chovají látky umístěné do magnetického pole a jak je na základě toho můžeme dělit?
 • Co je magnetická hystereze?
 • Dokážeme v jednoduchém případě odvodit Faradayův zákon elektromagnetické indukce?
 • Jak souvisí zmíněný zákon s Lenzovým zákonem?
 • Jak se chová cívka, když měníme proud, co jí teče?
 • Jakou energii dokáže cívka uskladnit ve svém magnetickém poli?
 • Jak fungují elektromagnetické kmity LC obvodu?
 • V jakých formách může být uložena a jak proudí energie těchto kmitů?
 • Jak se chová jednoduchý obvod střídavého proudu když do něj zapojíme jen rezistor?Jen cívku? Jen kondenzátor?
 • Co se stane, když zapojíme najednou rezistor, cívku a kondenzátor?
 • Jak funguje jednocestný a dvoucestný usměrňovač?
 • Jak určit výkon střídavého proudu?
 • Co je účinník?
 • Jak funguje třífázová soustava střídavých napětí, kterou používáme v elektrické síti?
 • Jak pracuje elektromotor na třífázový proud? 

Co všechno dostanete

 • videa výkladů učiva,
 • interaktivní simulace a tabulky,
 • zpracované tisknutelné cornellské poznámky k výkladům učiva,
 • tisknutelné sady úloh pro aplikaci učiva s komentovaným písemným řešením úloh,
 • moderované diskusní fórum,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti s kurzem.
Online kurz Fyzika pro střední školy V. - Elektřina a magnetismus je možné

Seznam kapitol

F2M6 Elektrický obvod I
Dostupné v ukázce kurzu
F2M6-01 Elektrický obvod
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M6-02 Elektromotorické napätie zdroja
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M6-03 Ako sa správajú atómy a elektróny v kove
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M6-04 Čo môžeme zapojiť do elektrického obvodu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M6-05 Ohmov zákon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M6-06 Elektrický odpor vodiča. Reostat
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M6-07 Ohmov zákon pre uzavretý obvod
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M7 Elektrický obvod II
F2M7-01 Sériové zapojenie spotrebičov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M7-02 Paralelné zapojenie spotrebičov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M7-03 Elektrický výkon. Koľko zaplatíme za energiu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M7-04 Účinnosť ohrevu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M7-05 Zložený elektrický obvod - 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M7-05 Zložený elektrický obvod - 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M5 Elektrické pole
F4M5-01a Elektrický náboj a jeho vlastnosti
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M5-01b Silové pôsobenie elektrických nábojov. Coulombov zákon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M5-02 Intenzita elektrického poľa
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M5-03 Práca v elektrickom poli. Elektrický potenciál. Elektrické napätie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M5-04a Kapacita vodiča a kondenzátor
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M5-04b Spájanie kondenzátorov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6 Elektrický prúd
F4M6-01a Vodič v elektrickom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-01b Izolant v elektrickom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-01c Vznik jednosmerného prúdu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-02 Kirchhoffove zákony
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-03a Aplikácie Kirchhoffových zákonov-Jednoduchý obvod elektrického prúdu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-03b Aplikácie Kirchhoffových zákonov-Sériové a paralelné zapojenie rezistorov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-04a Pojem polovodiča
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-04b Vlastné polovodiče
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-04c Nevlastné polovodiče
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-04d Diódový jav a jeho využitie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-05a Elektrolytický vodič
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-05b Závislosť prúdu v elektrolyte od napätia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-05c Faradayove zákony elektrolýzy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-06a Galvanické články
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-06b Ionizácia plynov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-07a Voltampérová charakteristika elektrického výboja
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M6-07b Katódové žiarenie a termoemisia elektrónov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M8 Stacionárne magnetické pole
F2M8-01 Vzájomné silové pôsobenie vodičov s prúdom a magnetov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M8-02 Magnetické indukčné čiary
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M8-03 Magnetická indukcia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M8-04 Vzájomné silové pôsobenie dvoch priamych vodičov s prúdom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M8-05 Magnetické pole cievky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M8-06 Pohyb častice s nábojom v magnetickom poli - 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M8-06 Pohyb častice s nábojom v magnetickom poli - 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M8-07 Elektromotor na jednosmerný prúd
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M5 Nestacionárne magnetické pole a striedavý prúd
F3M5-01 Magnetický indukčný tok
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M5-02a Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M5-02b Experimenty s magnetom a cievkou
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M5-03 Generátor elektrickej energie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M5-04 Striedavý prúd
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M5-06 Prenosová sústava. Transformátor – 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M5-07 Prenosová sústava. Transformátor – 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M7 Magnetické pole
F4M7-02a Závit s prúdom v magnetickom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M7-02b Látky v magnetickom poli
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M7-02c Magnetická hysterézia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M7-04 Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M7-05a Lenzov zákon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M7-05b Vlastná indukcia a energia magnetického poľa cievky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M8 Elektromagnetické kmitanie a striedavý prúd
F4M08-01a Elektromagnetický oscilátor
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-01b Analógia medzi oscilátormi
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-02 Netlmené kmitanie elektromagnetického oscilátora
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-03 Obvod striedavého prúdu s odporom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-04 Obvod striedavého prúdu s indukčnosťou
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-05 Obvod striedavého prúdu s kapacitou
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-06 Zložený obvod striedavého prúdu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-07 Usmerňovač
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-08 Výkon striedavého prúdu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-09 Trojfázová sústava striedavých napätí
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M08-10 Elektromotor na striedavý prúd
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Hodnocení kurzu

Fyzika pro střední školy V. - Elektřina a magnetismus

Marianna U.

Podívej se i na tyto kurzy

6 Online kurzů
0 Příspěvků
Přejít na kanál

Akce! Získej předplatné za 999Kč na měsíc

Získej přístup do největší nabídky online kurzů na trhu, nyní v super akci.