Náš blog

Předpřítomný průběhový čas: Spojení minulosti s přítomností
Vzdělávání
17.09.2023
Daniela Vargová

Předpřítomný průběhový čas: Spojení minulosti s přítomností

V anglickém jazyce existuje řada zajímavých gramatických konceptů, které nám umožňují přesně vyjádřit naše myšlenky a postřehy. Jedním z těchto konceptů je i předpřítomný průběhový čas – present perfect continuous, který v každodenní řeči angličana hraje důležitou roli. Použití předpřítomného časuPředpřítomný průběhový čas použijeme právě tehdy, když chceme popsat situace, které začaly v minulosti a přetrvávají až do současnosti. Je to, jako bychom otevřeli okno do minulosti a pozorovali vývoj událostí, které jsou stále v pohybu. Pomocí tohoto času můžeme mluvit o aktivitách či situacích, které jsme již provedli, ale mají přímý vliv na současnost. Například „I have been studying English for two hours“ (Už dvě hodiny se učím anglický jazyk). Jak vytvořit větu v tomto čase?Z předchozí věty lze pozorovat její zajímavou a specifickou strukturu. Při tvorbě předpřítomného průběhového času se používá pomocné sloveso "have/has" indikující předpřítomný čas ve větě, za nímž následuje sloveso "been" a příčestí hlavního slovesa se zakončením -ing. Častými slovy, která se pojí s tímto časem jsou slovíčka jako například recently, lately, for nebo since. Příklad 1. Joe má být cestující po celém světě nedávno (a bude to do so). Příklad 2. I haven't been feeling well lately. Příklad 3. Recently, I have been working a lot. Naučit se předpřítomný průběhový čas v anglickém jazyce může být pro mnohé začátečníky výzva, ale jde zároveň o příležitost objevovat nové dimenze komunikace. Existuje mnoho zdrojů, kurzů a cvičení online, které Vám mohou pomoci v procesu vzdělávání se. Stačí najít odhodlání a čas! 🙂
Co je branding a jak budovat značku?
Vzdělávání
03.09.2023
Skillmea

Co je branding a jak budovat značku?

Chcete vědět, co je branding, proč je důležitý a vyplatí se do něj investovat? Zajímá vás, jaké jsou hlavní pilíře budování značky a jak ji vytvořit? Pokud říkáte, že ano, pak čtěte dál. Branding, neboli investice do značky, se vyplatí z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že značku lze přirovnat ke kyslíku, který k vám přiláká nové zákazníky a zvýší loajalitu těch stávajících. To znamená, získání větší důvěryhodnosti, se kterou jde ruku v ruce zvýšení prodeje, vyšší marže a zisk. Není žádným tajemstvím, že značka je jedním z rozhodujících kritérií při výběru a preferencích zákazníků. Často je důležitější než samotná kvalita produktu. Silný a kvalitní brand je io tom, že zákazníci budou o vás povídat. Jelikož žijeme v době plné technologií a velká část našeho reálného života se odehrává na sociálních sítích, budování značky ve virtuálním světě má obrovský význam. S vytvářením a formováním značky souvisí také firemní kultura a potenciál měnit svým podnikáním svět k lepšímu. Avšak pojďme popořádku a podívejme se na to, co vlastně branding je. Co je to branding? Když si pojem branding rozměníme na drobné, znamená budování nebo rozvíjení a posilování značky, s cílem odlišit se od konkurence a zapsat se do povědomí zákazníka, zapůsobit na jeho emoce a zanechat v něm trvalé představy. Je to v podstatě jakási nepsaná smlouva mezi zákazníkem a výrobcem, která slibuje uspokojení určitých potřeb a tužeb, přičemž touhy jsou v tomto směru klíčové. Branding se často charakterizuje také jako proces tvoření vizuální identity značky a jejího používání. Branding představuje zejména marketingovou a komunikační techniku, která ovlivňuje samotnou značku, její cíle a cílové skupiny. Úkolem brandingu je dostat značku do povědomí zákazníka a postupně zvyšovat jeho loajalitu ke značce. Branding je spojen, například s názvem a logem značky, tvorbou sloganů, vizuální identitou, sound brandingem a samozřejmě marketingovou komunikací. Ke značce neodmyslitelně patří logo a právě tyto pojmy si mnozí stále zaměňují. Značka versus logo. Jaký je mezi nimi rozdíl? Podle American Marketing Association je značka „jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů, která slouží k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců ak odlišení od konkurence na trhu“. Úspěšné značky v zákaznících evokují představy a očekávání, pomáhají udržet jejich pozornost při jejich brandě. Zcela zjednodušeně lze značku označit jako to, co si lidé myslí, říkají a cítí. Pokud si vzpomenete na značku Volvo, zřejmě se vám automaticky spojí s pocity bezpečí a spolehlivosti. Logo Volva je pověstný znak, který v sobě ukrývá symbol síly a odolnosti. Jakub Čech v kurzu Branding – budování úspěšné značky říká, že značka je moře a logo představuje loďku, na které se firma pluje, a tedy úkolem loga je zajistit rychlou a snadnou identifikaci firmy či produktu. Logo podle něj představuje vrchol ledovce. To, co je viditelné pro zákazníky. Značka zahrnuje poslání, vizi, hodnoty či vztah k inovacím. [Značka vs. logo] Jak může branding pomoci podnikání?Silná značka, která investuje do brandingu a brand managementu, sklízí několik výhod. Mezi ně patří, například:  • Získání jedinečné pozice na trhu, protože značka je při rozhodování se zákazníka o koupi nejednou důležitější než samotný produkt. • Šíření poselství značky přináší jedinečné vztahy se zákazníky a ti obvykle přilákají nové zákazníky, čímž se zvyšuje jejich důvěryhodnost. • Silná značka má vysokou konkurenceschopnost na trhu, protože zákazníci k ní mají důvěru a jsou loajální. Pokud potřebujete provést konkurenční analýzu, zjistit konkurenční výhodu a najít výchozí situaci vaší značky, stanovit si vizi a poslání, doporučujeme vám kurz Značka a konkurence s Annou Sabolovou. • Usnadňuje zákazníkům rozhodování o koupi, tedy přináší zvýšení prodeje a díky unikátnímu postavení na trhu i vyšší marže as tím spojené zisky. • Zjednodušuje proces zavádění nových produktů na trh, protože značka má věrné spotřebitele, které značce důvěřují a tím pádem jsou ochotni utratit peníze i za nové produkty s vyšší cenou. • Zvyšuje hodnotu firmy nejen v očích zákazníků, ale také jiných firem či institucí. Branding jako součást marketinguBranding lze označit za duši společnosti nebo produktu. Patří mezi nejdůležitější marketingové nástroje, neboť odráží postoje a hodnoty firmy, činí ji originální a je klíčový při budování identity společnosti. S tím se samozřejmě pojí vyšší efektivita reklam, následně zvýšení prodeje a zisku. Značka je základem pro marketingovou komunikaci společnosti. Branding má následujících 5 prvků:• Pozicioning je vlastně umístění značky na trhu, přičemž cílem je zaujmout v mysli zákazníka určitou pozici a také vytyčit si postoj vůči konkurenci. • Součástí dlouhodobé strategie brandingu je vyprávění svého příběhu a vyvolání emocí u zákazníka. • Design je o vizuálu produktu, jeho vytváření a formování, ale také jeho formě, obalu, prodejních prospektech, atmosféře na prodejně a pod. • Pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj značky je podstatné i stanovení vhodné ceny. • Vztah se zákazníkem představuje zjišťování jeho potřeb a tužeb i úsilí, jak v něm vyvolat pocit důležitosti o uspokojení potřeby, resp. touhy. Povědomí o značce, názory na značku, prvky značky a pozicioning. Co je to?  Brand marketing zahrnuje také pojmy, které se týkají povědomí o značce, názorů na značku a prvků značky. O co jde? • Povědomí o značce zahrnuje rozpoznání značky a vybavení si značky. Rozpoznání je o tom, zda zákazník značku zná, nebo o ní něco slyšel. Vybavení značky představuje, že spotřebitel si vybaví například značku Volvo tehdy, když se mluví o bezpečném a spolehlivém autě. • Názory na značku jsou spojením asociací výkonu a představ o značce, přičemž klíčové jsou názory na kvalitu (subjektivní hodnocení zákazníka na základě zkušeností a jeho úsudku), důvěryhodnost (vychází ze sympatií, spolehlivosti a odbornosti), zvažování (důležitost značky pro zákazníka) a superioritu značky (jedinečnost značky v porovnání s ostatními pro konkrétního zákazníka). • Prvky značky brand identifikují a odlišují od konkurence, jedná se o jméno, logo, symbol, slogan, znělku či obal a měly by být snadno zapamatovatelné, smysluplné, přizpůsobivé, přenosné a právně chráněné. • Pozicioning je vlastně odlišení od konkurence, které probíhá v podvědomí zákazníků. Klíčové principy pozicioningu jsou význam značky (proč existuje a jaké má úkoly), segmentace trhu (pro koho je na trhu, tedy jací jsou její zákazníci), konkurence (proti komu značka stojí, tedy kdo je konkurence a čas (kdy, resp. jak probíhá vývoj značky v čase). Když to shrneme, tak mezi pilíře úspěšné značky podle Jakuba Čecha, o kterých mluví v kurzu Branding - budování úspěšné značky, patří: • kreativita a odlišnost, • přidaná hodnota, • sladění s cílovou skupinou, • jasný pozicioning a • dlouhodobá vize. [Budovanie brandu] Co je to sound branding?Sound branding je znám jako zvuková či akustická značka či značka zvuku. Strategie sound brandingu zahrnuje použití zvuku s cílem posílit identitu značky. Sound branding využívají také známé značky, jako například McDonalds, Telekom či Windows. Zvukové efekty či znělky spojené se značkou disponují emocionální hodnotou a spojují se se značkou stejně jako vizuální prvky. To znamená, že jedinečná zvuková znělka doprovázející značku ji reprezentuje směrem k zákazníkům a odlišuje ji od konkurence, čímž je pevně ukotvena v myslích lidí. Sound branding má následující výhody:• poutá pozornost a napomáhá budování povědomí o značce, • je důležitým prvkem udržení pozornosti cílové skupiny, tedy přispívá ke zvýšení loajality ke značce, • zvukové vjemy na rozdíl od vizuálních pronikají do podvědomí i tehdy, když publikum vykonává jiné činnosti, • zvyšuje důvěryhodnost značky, čímž zvyšuje pravděpodobnost koupě, • je prvkem dotvářejícím osobnost značky. Sound branding má tedy schopnost vyvolávat emoce ve větší míře, než je tomu při vizuálních podnětech. Pomáhá posilovat identitu značky a získat větší pozornost publika. Samozřejmě, díky sound brandingu je značka lépe zapamatovatelná a tím, že hudba ovlivňuje emoce, přispívá k jasnější komunikaci poselství značky. Jak začít s brandingem?Chcete-li začít s brandingem, neobejdete se bez několika kroků, které jsou nezbytné pro budování značky. Které jsou to? • Definujte si cíle a hodnoty: stanovte si vizi a poslání. • Proveďte průzkum cílové skupiny: analyzujte stávající zákazníky z hlediska demografických údajů, pohlaví či věku. Podívejte se na cílové skupiny konkurenčních podniků, realizujte rozhovory či průzkumy s cílem vytvořit osobnost kupujícího na základě společných charakteristik. • Analyzujte konkurenci: zaměřte se na konkurenční firmy, jejich produkty i služby. Vytvořte si SWOT analýzu silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. • Určete strategii umístění značky: zaměřte se na to, co jiné značky nenabízejí, jako například výhodné ceny, inovativní produkty, výborný servis, příjemný uživatelský zážitek či nabídku prémiového zboží. • Budujte efektivní komunikaci: vytvořte originální název, slogan, logo, nezapomínejte na sound branding a poutavý příběh značky, snažte se měnit svět k lepšímu, vsaďte na autentičnost. Neopomínejte ani fakt, že s publikem komunikujete také prostřednictvím webové stránky, sociálních sítí, email marketingu a mnoha dalších. • Udržujte reputaci značky poskytováním kvalitních služeb, adekvátním řešením stížností či negativních recenzí na internetu či zlepšením spokojenosti zákazníků a budováním firemní kultury. Máte pocit, že se v budování značky ztrácíte? V tom případě vám dáváme do pozornosti naše kurzy Branding – budování úspěšné značky a Značka a konkurence, na základě kterých si dokážete postupně vybudovat vlastní značku.
Zvládnutí expozičního trojúhelníku: tajemství vyvážených fotografií
Vzdělávání
25.08.2023
Daniela Vargová

Zvládnutí expozičního trojúhelníku: tajemství vyvážených fotografií

Při fotografování je pochopení expozičního trojúhelníku klíčem k dosažení dokonale vyvážených a profesionálně vypadajících fotografií. Expoziční trojúhelník se skládá ze tří základních komponentů: clony, expozičního času a ISO citlivosti. V tomto článku se dozvíte, jak každý z těchto faktorů ovlivňuje vaši fotografii a jak je správně nastavit, abyste dosáhli optimálního výsledku.[Hodnoty clony, ISO a expoziční doby a jejich efekt na fotografii Zdroj:PetaPixel] Porozumění třem komponentům expozičního trojúhelníkuClona: Množství světla vstupujícího do fotoaparátuClona je otvor v objektivu, který reguluje množství světla, které vstupuje do fotoaparátu. Clona je vyjádřena číslem f a její hodnoty se liší v závislosti na typu objektivu obvykle od f1.2 po f22. Čím vyšší je clonové číslo, tím menší je otvor clony. Při fotografování v jasných světelných podmínkách budete používat vyšší číslo clony, abyste omezili množství světla, které vstupuje do fotoaparátu. Při vyšším clonovém čísle je pozadí stejně ostré jako popředí. Naopak, při fotografování ve slabém osvětlení použijete nižší clonové číslo, aby se clona otevřela a vy jste dostali do fotografie co nejvíce světla. Při nízkém clonovém čísle vzniká efekt rozostřeného pozadí.[Ukázka pozadí při nízkém a vysokém clonovém čísle. Zdroj: alhsdesign] Expoziční čas: Zachycení pohybuExpoziční doba (resp. rychlost závěrky) je doba, po kterou je senzor fotoaparátu vystaven světlu. Čas je ve fotoaparátu zobrazován zlomky sekundy, obvykle od 30 sekund po 1/4000 sekundy. Tento faktor je klíčový při zachycení pohybu. Krátká doba expozice (např. 1/400) je vhodná pro zachycení pohybu bez rozmazání, zatímco dlouhá doba expozice (např. 1/15) může být použita k vytvoření dynamického zobrazení pohybu s efektem rozmazání. Je důležité mít na paměti, že dlouhou dobu expozice může způsobit i nežádoucí rozmazané fotografie, pokud je fotoaparát nestabilně držen v rukou. V tomto případě je vhodné použít stativ pro vyvarování se nežádoucímu rozmazání.[Ukázka nejkratšího a nejdelšího expozičního času] ISO: Citlivost na světlo ISO je míra citlivosti senzoru fotoaparátu na světlo. Pohybuje se v hodnotách od 100 do 6400. Vyšší ISO číslo znamená vyšší citlivost na světlo, což je užitečné při fotografování ve slabém osvětlení. Ovšem vyšší ISO číslo také přináší do fotografie více šumu/zrnitosti. Naopak nižší ISO číslo znamená nižší citlivost na světlo a méně šumu ve fotografii. Při nastavování ISO je důležité najít vyváženou hodnotu, která vám umožní dosáhnout dostatečné expozice bez přílišného šumu. Expoziční trojúhelník pro dosažení vyvážených fotografiíExpoziční trojúhelník funguje tak, že tyto tři komponenty – clona, expoziční čas a ISO – spolupracují na dosažení správné expozice. Když změníte hodnotu jednoho z těchto faktorů, ovlivníte množství světla vstupujícího do fotoaparátu a tím i výsledný vzhled fotografie. Chcete-li získat dobře vyváženou fotografii, musíte najít správné nastavení pro každý z těchto faktorů, aby bylo dosaženo správné expozice. Například, pokud fotíte v jasných světelných podmínkách, můžete použít vyšší číslo clony, rychlý čas expozice a nízké ISO číslo pro dosažení správné expozice. Naopak, při fotografování ve slabém osvětlení můžete použít nižší číslo clony, delší dobu expozice a vyšší ISO číslo pro získání dostatečné expozice. [Expoziční trojúhelník]Expozice fotografie jako taková se dá vyjádřit expoziční hodnotou (EV = Exposure Value). Vyjadřuje celkovou expozici bez ohledu na kombinaci proměnných. Příklad: u fixního ISu 200 nastavíme clonu na f/2.8 a čas na 1/500. Expoziční hodnota (EV) je takto cca 11. Chceme-li více zaclonit, abychom měli řekněme hlubší ostrost, umíme nastavit clonu o jeden krok tmavší, tedy f/4 a vykompenzovat uzávěrku na 1/250. Expoziční hodnota zůstává na 11, fotografie je stále stejně světlá. Zvýšíme-li hodnotu EV o 1, fotografie je 2x světlejší - světlejší o jeden krok. Takže pokud je EV 11 (např. ISO 200, f/2.8, 1/500), EV 12 (např. ISO 200, f/2.8, 1/250), bude 2x světlejší. Při čase to funguje logicky: 2x čas = 2x světlejší fotografie, tzn. při stejné cloně a ISu je 1/250 2x světlejší (o jeden krok) než 1/500. Clonové číslo (f/) vyjadřuje podíl topeniště objektivu a průměru čočky. Kroky jsou většinou (f/1.4, 2, 2.8, 4, atd.). f/2.8 je o jeden exp. krok světlejší než f/4. ISO funguje tak, že 2x ISO je +1 EV, tzn. ISO 200 je 2x světlejší než ISO 100. Tipy pro ovládání expozičního trojúhelníkuOvládání expozičního trojúhelníku vyžaduje experimentování a zkoušení různých nastavení. Zde je několik tipů, které vám pomohou zvládnout expoziční trojúhelník: • Vyzkoušejte si jaký výsledek přinesou různé kombinace clony, expozičního času a ISO pro různé scény a podmínky osvětlení. Tímto způsobem zjistíte, jaké hodnoty fungují nejlépe a dostanete expoziční trojúhelník do ruky.   • Experimentujte s různými efekty, kterých můžete dosáhnout pomocí expozičního trojúhelníku jako je efekt rozmazání pohybu, bokeh, noční fotografie nebo malování světlem. Tyto efekty popustí uzdu vaší kreativitě a skvěle se při nich zabavíte. • Použijte histogram ve vašem fotoaparátu k ověření správné expozice. Histogram vám ukáže, zda je vaše fotografie podexponovaná (příliš tmavá) nebo přeexponovaná (příliš světlá). Na základě toho můžete upravit nastavení svého fotoaparátu. [Zobrazení podexponované, nadexponované a ideální expozice na histogramu Zdroj: Photography Pro]Výslednou expozici fotografie umíte ovlivnit nejen změnou clony, času nebo citlivosti, ale také tvz. ND filtrem (ND = Neutral Density), který se nasadí na objektiv. ND filtry jsou vždy označeny číslem (např. ND 2, ND 4), které vyjadřuje, kolikrát ztmaví obraz. Existují také variabilní ND filtry, kde lze úroveň ztmavení regulovat. ND filtry jsou praktické například. v situacích, kdy potřebujete při velmi světlé scéně použít široký otvor clony k rozostření pozadí, nebo prodloužit expoziční čas. Nástroje na pomoc při zlepšování vašich dovednostíChcete-li se zlepšit ve svých fotografických schopnostech, existuje několik zdrojů, které vám mohou pomoci: • Online tutoriály a kurzy: Na internetu najdete mnoho online tutoriálů a kurzů, které vám pomohou porozumět expozičnímu trojúhelníku a zlepšit vaše fotografické schopnosti. Kurzy na Skillmea vás provedou od úplných základů fotografie až po postprocess jednotlivých fotografií. • Fotografické komunity: Připojte se k fotografické komunitě na sociálních sítích a získejte zpětnou vazbu od zkušených fotografů. Tyto komunity vám mohou poskytnout užitečné rady a nápady pro zlepšení vaší práce. Mezi příklady patří facebookové skupiny Fotografovanie nás baví. 
Zvládání stresu během zkoušek a způsoby, jak se efektivně a rychle učit
Vzdělávání
10.08.2023
Skillmea

Zvládání stresu během zkoušek a způsoby, jak se efektivně a rychle učit

Čekají tě zkoušky, písemky, testy či ústní přezkoušení a jsi ve stresu z toho, jak to zvládneš? Stres je tvůj nepřítel, a proto ti přinášíme užitečné tipy, jak se učit na zkoušky efektivně. Neexistuje univerzální strategie, platná pro všechny, jak se učit. Každý z nás je originál. Co dokonale funguje u jednoho, u druhého může skončit úplným fiaskem. Avšak s jasně nastavenými cíli, reálným plánem a pozitivní myslí se naučíš vše potřebné, získáš dobré hodnocení a tím, že splníš další ze svých cílů, zvedne se ti sebevědomí. Chceš vědět, jak se rychle učit? Inspiruj se našimi tipy. Prostředí je důležité Někteří z nás se rádi učí ve studentském pokoji a potřebují úplné ticho. Pro jiné je tato alternativa nepřípustná, protože v pokoji jsou lákadla v podobě mobilu, laptopu či playstation, a proto chodí studovat do knihovny. Dalším to skvěle pálí ve frekventovaném prostředí a zásadně získávají znalosti v rušných kavárnách. V závislosti na svých preferencích se tedy můžeš učit v přírodě na dece, v parku na lavičce nebo na rodičovské chatě na vesnici. Faktem je, že většina z nás je odkázána na to, připravovat se na zkoušky doma. Jak se lépe učit v domácím prostředí? • Klíčem je výběr vhodného studijního prostoru, který většinou vyžaduje stůl, ergonomickou židličku a ideální sezení u okna s dostatkem přirozeného světla. Jeho deficit a umělé osvětlení mají totiž vliv na hladinu energie i psychické rozpoložení. • Podstatné je, aby byl prostor pro učení uklizený. Je dokázáno, že řád má příznivý vliv na koncentraci. Nejste-li si jisti, které prostředí je pro tebe ideální, jednoduše jich vyzkoušej více a vyber si to, které se ti nejvíce osvědčí. Vytvoř si plán a časový harmonogram Jak se správně učit? Studijní plán by měl vycházet z tvých současných studijních návyků a stylu učení. Je na tobě, jestli se budeš učit každý den v několika blocích po 30 minut, nebo učení věnuješ tři dny v týdnu v trvání několika hodin. Při plánování nezapomeň zohlednit, v kterou dobu během dne jsi nejproduktivnější a zvládneš se toho naučit nejvíc. Tímto se vyhneš řešení problému, jak se přimět učit. Kromě toho jsou při plánování učení na zkoušky a vytváření časového harmonogramu důležité následující skutečnosti: • Časově vyhodnoť všechny důležité aktivity, kterým se musíš během týdne věnovat, jako vyučování, domácí práce či mimoškolní aktivity. Zjistíš, kolik času ti zbývá na učení. • Pokud je ho málo, některé aktivity z týdenního harmonogramu vyškrtni, odlož nebo deleguj na někoho jiného. • Naplánuj si, kolik času potřebuješ ke zvládnutí učiva na jednu zkoušku. • Vytvoř si plán, jehož součástí budou předměty na zkoušku is časovým intervalem, který jim věnuješ. • V rámci jednoho dne se věnuj jednomu předmětu, nebo je střídej. Závisí to na tvých preferencích. • Nezapomeň si nechat rezervu na opakování nebo na doučení, pokud se ti během týdne plán nečekaně naruší. • Na závěr svůj domácí studijní rozvrh na zkoušku zhodnoť a drž se ho. Nejde ti to? Prokrastinuješ? Nemáš chuť na učení? Jak se donutit učit? Jedním z možných řešení je vytvořit si rutinu. To znamená, že pokud tě čeká celý den učení, nevynechávej ranní rutiny. Nastav si budík na určitou dobu, věnuj se ranním rituálům a teprve potom se pusti do učení. Učíš se večer? I v tomto případě stav na rutiny před učením. Pokud chceš časový plán dodržet, eliminujte rozptýlení. Co je důležité? • Odstraň z dosahu to, co tě rozptyluje. Může jít o mobil, sociální sítě či rozečtenou knihu. • Ostatním členům domácnosti oznám, že se učíš, a popros je, aby tě nevyrušovali. • Pokud ti myšlenky bloudí kudy, udělej si krátkou přestávku, zacvič si a zhluboka dýchej, ideální při otevřeném okně. Mysli pozitivně Ne každý z nás dostal do vínku pozitivní mysl a vidíme sklenici spíše poloprázdnou než poloplnou. Avšak to neznamená, že tento stav je neměnný. Svůj život si vytváříme sami a vnitřní nastavení můžeme změnit seberozvojem. Pokud tě při učení pronásledují myšlenky, že nejsi dost dobrý, nebo se nedokážeš na zkoušku adekvátně připravit, vyzkoušej některou z následujících technik, které ti pomohou s přeprogramováním limitujících přesvědčení. • Výbornou volbou jsou pozitivní afirmace, tedy pozitivní prohlášení určená ke změně negativního vnitřního monologu. Nezapomínej si je opakovat pravidelně a použij při tom sebevědomý tón. • Další skvělou technikou je vizualizace, v jejímž rámci využiješ svou představivost ke splnění svého cíle. Můžeš si vizualizovat, jak úspěšně odpovídáš při zkoušce. Při vizualizaci zapoj všechny smysly a soustřeď se na detaily. • Za vyzkoušení stojí i neurolingvistické programování (NLP), které je o tom, že nejprve si představíš negativní chování a v zápětí ho nahradíš pozitivním obrazem. Důležité je, aby se negativní obraz ve tvé mysli zmenšoval. Nebo si představ, jak se rozbije na marné kousky a nahrazuje jej stále se zvětšující pozitivní obraz. Pokud chceš vědět více o těchto technikách a našem podvědomí, viz kurz Síla podvědomé mysli. [Pozitivní myšlení pomáhá] Zbav se stresu Jak se učit na zkoušky bez stresu? Přiměřená míra stresu nemusí být v některých případech k zahození, protože tě vyprovokuje k lepším výkonům. Avšak chronický stres škodí. Tipy, jak se zbavit stresu během zkouškového období• Vyzkoušej techniku hlubokého dýchání. • V rámci denního harmonogramu si vyčleň čas na fyzickou aktivitu v mírné aktivitě. Je dokázáno, že při rychlé chůzi, joggingu, jízdě na kole, plavání či bruslení se snižuje hladina stresových hormonů a naopak uvolňují se endorfiny. • Výbornou technikou pro lepší zvládání stresu je meditace, popřípadě modlitba. I vitamíny mohou pomociTo, jak se učit na vysoké škole bez stresu, závisí také na tvém životním stylu. Klíčem k úspěchu je zdravá, pestrá a vyvážená strava s dostatkem živin, které prospívají mozku, tedy podporují paměť a koncentraci. Vhodně sestavený jídelníček dokáže do určité míry eliminovat také stres. Pokud nevíš, jak má vypadat zdravý jídelníček, inspiruj se středomořskou potravinovou pyramidou nebo protizánětlivou dietou. Z vitamínů a adaptogenů stojí za vyzkoušení následující: • Vitamíny skupiny B mají zásadní vliv na činnost nervové soustavy. Vitamíny skupiny B se nacházejí v živočišných produktech, celých zrnech, ořechách a semenech. • Kognitivní funkce ovlivňuje i vitamín C. Spojuje se zejména se zlepšením pozornosti. Céčko je zastoupeno v ovoci a zelenině. • Deficit vitamínu D se spojuje se vznikem deprese a úzkosti. Je důležitý pro dobré soustředění. Dostatečnou dávku D vitamínu zajistí od jara do podzimu 30minutový pobyt na slunci bez opalovacího krému. • Adaptogeny pomáhají lidskému tělu zvládat zátěž v podobě stresu. Například rhodiola snižuje úroveň stresu i únavy a ashwagandha je také dobrá pro eliminaci stresu. Techniky učeníTo, jak se nejlépe učit, závisí i na zvolené technice učení. Určitě tě nepřekvapí, že těchto technik je několik a máš příležitost vybrat si tu, která ti nejvíc vyhovuje. Jaké máš možnosti? • Psaní poznámek pomůže vybrat si z výkladu či odborného textu nejdůležitější věci a zapamatovat si je. • Alternativou klasického psaní poznámek jsou myšlenkové mapy. • Oblíbené je také podtrhování a zvýrazňování v materiálech pro učení. • Za vyzkoušení stojí i opakování přečteného textu vlastními slovy tak, aby sis zapamatoval podstatu. • Používá se také vytváření obrazů, tedy vizualizace. • Populární je metoda kartiček podle tématu. • Učit se lze i pomocí zkušebních testů. Technika pomodoro zvýší efektivitu a eliminuje prokrastinaciTechnika pomodoro je pro tebe řešením, jak se učit rychleji, pokud je tvým problémem například prokrastinace. Avšak tuto techniku ocení všichni, kteří chtějí vedle učení stihnout i něco jiného. V čem spočívá její podstata? • Nejprve si připrav časovač, papír a pero. • Následně si nastav časovač například na 20 minut a pusti se do intenzivního učení. • Po uplynutí tohoto intervalu si na papír nakresli rajče a udělej si přestávku v trvání do 5 minut. • Tento postup opakuj několikrát. Jakmile máš na papíře 4 rajčata, udělej si přestávku v trvání 20 až 30 minut. • Následně se můžeš pustit do dalšího kola. [Technika pomodoro] Další užitečné tipy, jak se snadno učit Tipů, rad a návodů, jak se snadno učit, najdeš na internetu nepočítaně. Kromě výše zmíněného nezapomínej ani na tyto skutečnosti: • Opakování je matkou moudrosti. Ideální je, když si probrané učivo zopakuješ večer před spaním. • K učení patří také pravidelné přestávky, jinak se snižuje koncentrace, dochází ke vzniku únavy i frustrace. • Nepodceňuj délku a kvalitu spánku. Dospělý člověk potřebuje 7 až 9 hodin spánku v tiché, tmavé a chladné místnosti bez moderních technologií. Pokud chceš podpořit kvalitu spánku, vyhni se dvě hodiny před spaním modrému světlu. • Pozor i na dodržování pitného režimu. Žízeň je příznakem dehydratace, která se spojuje s poruchami koncentrace, únavou, podrážděností i bolestmi hlavy. • Ke zkouškám se postav zodpovědně, ale zároveň mysli na to, že když nejde o život, nejde o nic 🙂. Pokud se chceš o učení dozvědět víc, nebo potřebuješ vědět něco o psychologii učení se jazykům, dáváme ti do pozornosti kurz Psychologie učení se jazykům.
Modální slovesa v angličtině: která to jsou a kdy je používáme
Vzdělávání
22.07.2023
Daniela Vargová

Modální slovesa v angličtině: která to jsou a kdy je používáme

V angličtině existuje skupina sloves, kterou nazýváme modální slovesa. Jejich pochopení je rozhodujícím faktorem při budování si bezvadné a fluentní angličtiny. Pokud jste začátečník a tato slovesa jsou pro Vás španělskou vesnicí, nezoufejte! V tomto článku Vám odhalíme tajemství gramatiky a používání těchto sloves. Co jsou to ta „modální slovesa“?Modální slovesa mají úžasnou schopnost měnit význam jiných slov. Jedná se o pomocná slovesa, kterými vyjadřujeme schopnost, možnost, povinnost či povolení. Jejich správné používání Vám umožní se lépe přizpůsobit různým situacím a zlepší Vaši schopnost porozumět anglicky mluvícím osobám. Základní pravidla gramatiky pro modální slovesa1. Po modálních slovesech následují slovesa v infinitivu bez “to” - např. „I CAN swim.“, ne „I CAN TO swim.“ 2. Ve třetí osobě jednotného čísla nemají koncovku -s. - např. „He can swim.“, ne „He cans swim.“ 3. Modální slovesa nemění svou tvar v závislosti na čase - např. věta “You can buy me a dinner.” může referovat jak na přítomnost, tak i na budoucnost 4. Při otázkách a záporech není nutné používat pomocné sloveso “do” - např. “Can you swim?”, ne “Do you can swim?”  [Zdroj: Pexels] Použití modálních sloves ve větáchV angličtině známe deset hlavních modálních sloves. Jedná se o: 1. Can 2. Could 3. Must 4. May a Might 5. Will 6. Would 7. Shall 8. Should and Ought to Pojďme se spolu podívat na jejich jednotlivé použití: 1. Can Toto sloveso vyjadřuje určitou schopnost (např. I can play the piano.) 2. Could Modální sloveso could vyjadřuje možnost, minulou schopnost nebo požadavek (např. Could I use your car?) 3. Must Vyjadřuje povinnost nebo nutnost (např. You must study for the exam.) 4. May a Might Vyjadřují možnost nebo pravděpodobnost (např. It might/may rain.) 5. Will Když použijeme toto modální sloveso, znamená to, že určitý děj se určitě uskuteční (např. I will pay for your dinner.) 6. Would Toto sloveso používáme jednak pro minulost, jednak u podmínkových vět (např. If I had money, I would buy a yacht.) 7. Shall Toto modální sloveso se často používá v otázkách (např. Shall we go?) 8. Should nebo Ought to Jedná se o slovesa s podobným významem, která vyjadřují radu nebo doporučení (např. You should exercise more.) Modální slovesa jsou důležitou součástí anglického jazyka. Jejich gramatika má svá vlastní pravidla, která je třeba ovládat, protože jsou relativně stabilní a nezmění se v závislosti na čase, osobě nebo čísle. Přestože se mohou zdát na první pohled složité, s pravidelným cvičením a porozuměním základních pravidel se stanou Vašimi spojenci při komunikaci v anglickém jazyce. Pamatujte si, že ovládání modálních sloves je proces, který vyžaduje zejména trpělivost a cvičení.
Playwright vs Selenium vs Cypress: Který nástroj je nejlepší pro automatizované testování?
Vzdělávání
18.07.2023
Skillmea

Playwright vs Selenium vs Cypress: Který nástroj je nejlepší pro automatizované testování?

Automatizované testování může ušetřit čas a zvýšit efektivitu, ale pouze v případě, že používáte správný nástroj. Jeho výběr může být v dnešní době mnoha nástrojů složitý. V tomto článku se pokusím porovnat Playwright, Selenium a Cypress, abych vám pomohl získat přehled a zvolit ten nejlepší testovací nástroj pro vaše potřeby. Představení Playwright, Selenium a CypressSelenium Webdriver je z této trojice nejstarším a je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro automatizované testování webových aplikací. Je to open source projekt a nabízí kompatibility s různými programovacími jazyky (Java, Javascript, C#, Python, …). Selenium komunikuje s prohlížečem pomocí WebDriver protokolu což je W3C standard, který přijaly všechny prohlížeče. Pro testování se pomocí proxy serveru využívají skutečné prohlížeče. Díky tomu, že je Selenium na trhu již tak dlouho, má rozsáhlou komunitu uživatelů a řadu návodů a tutoriálů. Proto je s ním snazší začít. Selenium je skvělý nástroj, který se za ta léta podařilo vyladit. Přesto má však několik nevýhod, mezi něž patří například pomalejší spouštění testů, instalace a nastavení, nestabilita. V Selenium také neexistuje automatické čekání jako v případě Cypress a Playwright. Cypress je další moderní open source nástroj pro automatizované testování webových aplikací, který se zaměřuje na uživatelsky příjemné rozhraní. Je navržen tak, aby byl jednoduchý na používání, což znamená, že noví uživatelé mohou rychle začít s testováním bez velkého úsilí. Namísto použití WebDriver protokolu komunikuje s prohlížečem prostřednictvím volání Javascriptu v prohlížeči. Při spouštění testů Cypress otevře okno prohlížeče, které před očima vizuálně provádí test. Cypress je v podstatě webová aplikace, která testuje webové aplikace. Využívat jej umíš i pro integrační či API testování. Narozdíl od Playwrightu, nepodporuje testování ve více tabech prohlížeče a je omezen pouze na používání jednoho programovacího jazyka, a to JavaScriptu (TypeScriptu). Nevýhodou je také to, že některé pokročilejší funkce jsou placené. Playwright je moderní open source nástroj pro automatizované testování, který byl vyvinut společností Microsoft. Ta na něm neustále pracuje a vylepšuje na základě zpětné vazby od uživatelů. Playwright komunikuje s prohlížeči prostřednictvím debug protokolů (DevTools protokol pro Chrome a vlastní protokoly pro ostatní prohlížeče). To činí z Playwrightu nejrychlejší testovací framework z této trojice. Playwright má jedinečný přístup k prohlížečům což znamená, že namísto testování plnohodnotných prohlížečů jako jsou Chrome, Firefox a Safari testuje příslušná jádra prohlížečů: Chromium, Firefox (Gecko) a WebKit. A Chromium není totéž jako Chrome. To, že se netestuje na totožných prohlížečích, jaké mají na svých počítačích uživatelé může být pro někoho nevýhodou. Tak jako v Cypressu, i v Playwrightu umíš testovat API a podobně jako Selenium nabízí možnost psát testy v různých programovacích jazycích, takže uživatelé nejsou omezeni jen na jeden programovací jazyk, jako je tomu v případě Cypressu. Mezi přednosti Playwrightu patří hlavně jeho rychlost a snadná instalace a používání. Mezi jeho nejlepší funkce patří integrované vizuální testování, paralelní exekuce testů, generátor testů, trace viewer či nejnovější UI mód – ten umožňuje prozkoumat, spouštět a ladit testy pomocí cestování v čase. To, že je Playwright z této trojice nástrojů nejmladší, může znamenat, že má nejmenší uživatelskou základnu a člověk se těžko dopátrá k řešení nějakých problémů. Je tomu však naopak. Dokumentace na oficiální stránce je přehledná a podrobná. Microsoft po každém větším releasu připraví YouTube video, kde shrne nejnovější funkce spolu s krátkou demo ukázkou. A co se týče komunity, ta je na Discordu už dost velká a v případě nějakých problémů nebo nejasností se stačí zeptat a ostatní uživatelé s radostí poradí. ShrnutíSelenium je klasika, open source nástroj, se kterým kdysi začínal každý tester. Podporuje všechny hlavní prohlížeče a několik programovacích jazyků. Chybí mu však mnohé vychytávky, které zbylé dva moderní frameworky nabízejí. Cypress je oblíbený open source testovací framework. Je stabilní a jednoduchý na používání s podporou všech hlavních prohlížečů. Nabízí však možnost psát testy pouze v Javascriptu. Playwright je nejnovější open source testovací framework z této trojice. Rychle si získává oblibu pro svoji rychlost a inovace. Obsahuje všechny moderní funkce Cypress s vícejazykovou podporou jako Selenium. Který nástroj si vybrat?Shrnuli jsme si všechny tři momentálně nejpoužívanější testovací nástroje. Který z nich si vybrat? Nejlepší nástroj pro testování webových aplikací závisí především na vašich potřeb a preferencí. Všechny tři nástroje jsou skvělé, s výhodami i nevýhodami. V každém případě, automatizované testování je důležitou součástí vývoje webových a plikací a zvolení správného nástroje může mít zásadní vliv na efektivitu a spolehlivost testů. Nejlepší je si všechny tři nástroje vyzkoušet, a rozhodnout se na základě vlastních zkušeností a požadavků. Autorem článku je Michal Drajna.
Novinky v Java 15
Vzdělávání
14.04.2023
Skillmea

Novinky v Java 15

Najnovšia verzia Java je Java 20 alebo JDK 20 vydaná 21. marca 2023. JDK 17 je najnovšia LTS platformy Java SE. Postupne si budeme predstavovať zmeny v Jave od verzie 15 a v tomto článku si predstavíme hlavné programátorské zmeny vo verzii 15. Text BlocksO tejto funkcionalite sme už rozprávali. Teraz je však táto funkcia zaradená ako štandard a nie ako preview funkcionalita. Napriek tomu si to znovu vysvetlíme, ak si napríklad túto časť preskočil v minulosti hlavne kvôli preview statusu.  Funkcia Text Blocks umožňuje zápis viacriadkových reťazcov (texty) jednoducho. Týmto spôsobom je možné zapisovať ľahšie čitateľné reťazce, ktoré obsahujú viac riadkov alebo formátovaný text. Text Blocks začínajú a končia trojitými úvodzovkami ("""") a môžu obsahovať text, ktorý je rozdelený do viacerých riadkov bez potreby zadávať znak nového riadku /n. Java tu  zohľadňuje nové riadky a na pozadí automaticky odstraňuje nadbytočné biele znaky (medzery, tabulátory) na začiatku riadkov. Ako sa správa to automatické odstraňovanie? Pozrime sa na príklad: String html = """ <html> <body> <p>Hello, World!</p> </body> </html> """;Jednoduchý kúsok HTML. Ak si všimneš, tak tag <html> je od pravej ľavej strany odsadený. Je tam viacero bielych znakov. Keď tento text budeš používať ďalej, tak tieto biele znaky budú odstránené. Na ďalších príkladoch si všimni ako sa pohybuje zelená zvislá čiara. Podľa nej zistíš ako sa odstraňujú biele nadbytočné znaky.  [Ukážka kódu][Ukážka kódu][Ukážka kódu] Nakoniec si daj pozor, aby tvoj text nezačínal na riadku prvých trojitých úvodzoviek, lebo to by bol chybný zápis. Za prvými trojitými úvodzovkami musí byť nový riadok. [Ukážka kódu]Ďalšie príklady: String json = """ { "id": "1", "name": "Jaro", "age": "35" } """;  String sql = """ SELECT id, name, age FROM users WHERE age > 10 """;Formátovanie textu: String formattedText = """ Id: %d Name: %s Age: %d “”".formatted(“1”, “Jaro”, “35”);RecordsJava Records boli uvedené už v Jave 14 ako skorý preview. V Jave 15 boli nejaké zmeny a vylepšienia. Poďme si povedať, čo sú tie Java Records. V Jave 15 je táto funkcionalita stále v preview móde. Records je nový druh tried, ktoré slúžia na zjednodušenie práce s dátovými triedami. To sú triedy, ktoré majú slúžiť ako jednoduchý nositeľ informácie. Tieto triedy automaticky generujú konštruktory, metódy equals, hashCode a toString bez nášho zašpecifikovania. Príklady Vytvorenie record: public record User(int id, String name, int age) {} Použitie: User user = new User(1, "Jaro", 35);System.out.println(user.name()); // Výstup: Jaro Je to rozdiel oproti klasickej definícii triedy, kde si musel zašpecifikovať konštruktor a get metódy. Je to kratšie a prehľadnejšie. Ďalšie príklady: record Employee(String name, int id) {} Employee employee = new Employee("Janka", 534); String name = employee.name(); int id = employee.id();Máme možnosť zadefinovať vlastný konštruktor. Napríklad ak chceme urobiť nejaký test nad vstupnými dátami:  record Adult(int age, String Name) { public Adult { if (age < 18) { throw new IllegalArgumentException("Must be adult."); } } } Adult validAdult = new Adult(35, "Jaro"); Adult invalidRange = new Adult(10, "Fero"); // exceptionMôžeme pridávať metódy:  record Circle(Point center, double radius) { double area() { return Math.PI * radius * radius; } } Circle circle = new Circle(new Point(0, 0), 5); double area= circle.area(); Pattern Matching for instanceof je funkcia, ktorá bola zavedená v Jave 15 ako druhá fáza návrhu (preview feature). Táto funkcia zjednodušuje testovanie typu objektu a získavanie hodnoty z objektu.  Pattern MatchingPattern Matching je znovu predstavený v statuse preview. Umožňuje kombinovať overenie typu a pretypovanie do jedného kroku, čo zlepšuje čitateľnosť a zjednodušuje kód. Všimni si, že v podmienke sme predstavili premennú s typu String. Táto sa nazýva binding variable. Object obj = "Hello, World!"; if (obj instanceof String s) { System.out.println("Length: " + s.length()); } else { System.out.println("Not a string"); }V minulosti to vyzeralo takto:  Object obj = "Hello, World!"; if (obj instanceof String) { String text = (String) s; System.out.println("Length: " + s.length()); } else { System.out.println("Not a string"); } Ďalšie príklady: Object data = List.of("one", "two", "three"); if (data instanceof String s) { System.out.println("Length: " + s.length()); } else if (data instanceof List<?> list) { System.out.println("Size: " + list.size()); } Object obj = 3.14; if (obj instanceof Integer i || obj instanceof Double d) { System.out.println("Number: " + obj); } else { System.out.println("Not a number"); }Sealed ClassesSealed Classes je v Jave 15 ako preview. Sealed Classes umožňujú obmedziť rozsah dedenia tried. Týmto spôsobom môžeš kontrolovať, ktoré triedy môžu dediť od tejto triedy. Sealed Classes sú často používané v kombinácii s pattern matchingom. Majme sealed triedu: sealed class Shape permits Circle{}  Trieda, ktorej povoľuje dedenie musí byť final. final class Circle extends Shape { ...} final class Rectangle extends Shape { ...}   Teraz sme povedali, že od triedy Shape môže dediť len Circle. Pri iných triedach, ktoré by sa pokúsili dediť od triedy Shape bude chyba is not allowed in the sealed hierarchy. Tento princíp vieme využiť napríklad takto: double calculateArea(Shape shape) { return switch (shape) { case Circle c -> Math.PI * c.getRadius() * c.getRadius(); case Rectangle r -> r.getWidth() * r.getHeight(); }; } Na vstupe máme Shape a vieme, že od neho môže dediť len Circle a Rectangle. Hidden ClassesPre bežného používateľa nezaujímavé a pravdepodobne to nikdy nevyužije. V skratke ide o to, že je možné vytvárať triedy zabehu aplikácie a nie sú viditeľné ani použitím reflexie.
Power BI vs Tableau: Co si vybrat v roce 2023?
Vzdělávání
11.03.2023
Skillmea

Power BI vs Tableau: Co si vybrat v roce 2023?

Power BI a Tableau jsou dvě důležité Business Intelligence technologie pro shromažďování, integraci, analýzu a prezentaci obchodních informací. Pomáhají vám provádět datovou analýzu, manipulaci s údaji a jejich vizualizaci, abyste měli přehled v informacích a dobré podklady pro byznys rozhodnutí. V tomto článku se podíváme na Power BI a Tableau, prozkoumáme jejich podobnosti a rozdíly, jakož i jejich výhody a nevýhody. Po přečtení byste měli mít představu o tom, co je pro vaše potřeby to pravé. Krátce o historii Business IntelligenceBusiness Intelligence je zde s námi již od 60. let 19. století, kdy Sir Henry Furnese, americký bankéř sbíral a analyzoval údaje, aby získal cenné informace a předčil tak konkurenci. V roce 1958, napsal počítačový vědec IBM Hans Peter Luhn článek, který popsal potenciál shromažďování Business Intelligence pomocí technologií. Business Intelligence, jak se dnes chápe, využívá technologie pro shromažďování a analýzu údajů, jejich přeměnu na užitečné informace a jednání na základě nich. Tableau bylo poprvé spuštěno v roce 2004 a poskytuje uživatelům drag-and-drop způsob vytváření interaktivních vizualizací a dashboardů. Tableau má řadu produktů, které pomáhají firmám ukládat, analyzovat a vizualizovat údaje. Microsoft Power BI přišlo na scénu o několik let později, poprvé bylo veřejnosti představeno v roce 2011. Cílem bylo vytvořit snadno použitelné rozhraní, které umožní organizovat a vizualizovat data i neprogramátorům. Stejně jako Tableau obsahuje i Power BI několik různých komponentů. Podobnosti Power BI a TableauV následujících řádcích se podíváme na podobnosti mezi těmito dvěma nástroji. Uživatelsky přívětivé a code-freeTableau i Power BI jsou ideálními nástroji, které se naučíte, pokud jste nováčkem v oblasti datové analýzy. Pokud jste business analytikem, jsou to dva hlavní nástroje pro vizualizaci dat, které budete potřebovat pro práci s nimi. Připojení na různé zdroje datJedna věc je vizualizace údajů, které máte, ale důležité je mít řadu vstupů. Firmy mají tendenci shromažďovat data z více kanálů. Při srovnání Tableau a Power BI vidíme, že obě se mohou připojit k širokému spektru zdrojů. Patří sem MS Excel, CSV a JSON a placená verze obou platforem vám poskytuje přístup k více než 50 dalším datovým konektorům, jako jsou Google Bigquery, Amazon Redsift a Salesforce. Vizualizace se aktualizují, pokud se změní základní údaje.[Příklad dashboardu v Power BI] Množství různých vizualizacíTableau i Power BI vám mohou pomoci prezentovat data různými způsoby. Máte možnosti pro vizualizace včetně sloupcových a čárových grafů, stromových map a geografických map. Na obou platformách můžete s těmito vizualizacemi interagovat, například umístěním kurzoru myši na ně získáte více informací a použitím filtrů, a také je můžete zkombinovat a vytvořit interaktivní dashboardy. PopularitaNa základě údajů z webstránky Slintel z března 2023 má Power BI tržní podíl 13,27 %, zatímco Tableau využívá 13,83 % firem v rámci Business Intelligence řešení. Obě řešení mají desetitisíce firemních zákazníků na světě.[Příklad dashboardu v Tableau] Rozdíly mezi Power BI a TableauTyto rozdíly mezi Power BI a Tableau zvažte, pokud uvažujete o jejich využití pro při svém podnikání či ve své kariéře. Power BI funguje pouze na WindowsTo může výrazně zasáhnout do výběru těchto dvou platforem. Pokud budete pro svou práci většinou používat Mac, lepší volbou je Tableau, protože Power BI nemůžete používat na macOS. CenyPower BI má výhodu oproti Tableau, pokud jde o ceny. Power BI Pro stojí 10 USD měsíčně na uživatele a ještě výkonnější služba Power BI Premium stojí 20 USD měsíčně na uživatele. Více než 8 % uživatelů uvádí ceny jako jednu z největších silných stránek Power BI. Uživatelé služby Power BI zjišťují, že její cena je často zahrnuta v balíčku předplatného od společnosti Microsoft a existuje bezplatná verze. Uživatelé si mohou vybrat z úplného balíka Tableau Creator za 70 USD měsíčně nebo se rozhodnout pro Tableau Explorer za 42 USD měsíčně, pokud potřebujete použít pouze stávající dashboardy. Uživatelé, kteří si jen potřebují prohlížet a interagovat s informačními panely, mohou získat předplatné Tableau Viewer ve výši 15 USD měsíčně. Programovací jazykyPokud jde o použití Power BI a Tableau s různými programovacími jazyky, existují další rozdíly: • Power BI: k manipulaci s daty a modelování můžete použít jazyk M a Data Analysis Expression. Je možné připojit i programovací jazyk R. • Tableau: s Tableau máte větší výběr a flexibilitu. Kromě jednodušší integrace s R můžete implementovat Tableau Software Development Kit s jazyky Python, Java, C a C++. Další rozdíly• Tableau je nejlépe známé pro své vizuálně atraktivní vizualizace dat, zatímco Power BI je preferováno pro svou schopnost pracovat s více údaji. • Tableau je ideální pro zkušené datové analytiky, zatímco Power BI mohou používat zkušení i začínající uživatelé. • Zvládnutí Tableau vyžaduje čas a odborné znalosti, zatímco používání Power BI je jednodušší. • Tableau dokáže efektivně zpracovat velké objemy dat, zatímco Power BI je lepší pro omezené objemy dat. ZávěrTakže Power BI nebo Tableau? Který z těchto dvou nástrojů si nakonec vyberete, jednoduše závisí na tom, jak je potřebujete používat ve svém podnikání. Pro nás má mírně navrch Power BI. Jeho snadné použití, podobnost s Excelem a cenová dostupnost z něj činí skvělou volbu pro mnoho firem. Tableau má stále jedinečné výhody, které ocení mnohé firmy a analytici. Je lepší pro větší objemy dat, nabízí krásné vizualizace dat a větší možnosti přizpůsobení než Power BI.
Vývojářské a programátorské zkratky (část I.)
Vzdělávání
04.02.2023
Skillmea

Vývojářské a programátorské zkratky (část I.)

Zajímalo vás někdy, kdo je ten Jason, o kterém mluví všichni vývojáři. Ve skutečnosti je to JSON a je to zkratka JavaScript Object Notation a je to standardní formát souboru pro výměnu dat. Při práci s weby bez ohledu na to, zda jste vývojář, marketér, editor, SEO specialista nebo něco mezi tím, narazíte na řadu akronymů a zkratek. Seznámení se s nimi vám usnadní práci. Pojďme se spolu podívat na první čásť seznamu nejpoužívanějších zkratek akronymů ve vývoji softwaru. AJAXAJAX je zkratka pro asynchronní JavaScript a XML. Možná to nedává až takový smysl - ale ve skutečnosti jde o to, že když jste na nějaké webstránce a na něco kliknete, tak se daná stránka nenačte celá, ale do ní se přidá jen to, co potřebujete. Interakce s webem se tak výrazně zlepšuje. APIAPI je zkratka z Application Programming Interface. Umožňuje dvěma různým aplikacím „mluvit spolu“. Takže API je součástí serveru, který přijímá požadavky a posílá odpovědi jiným aplikacím. API funguje jako jakýsi prostředník mezi webem (respektive softwarem, který vyžaduje nějaké informace) a databází. API tedy figuruje na pomyšlené pozici číšníka, který v restauraci tlumočí přání zákazníka kuchaři. ASP.NETASP.NET je zkratka pro Active Server Pages a .Net odkazuje na framework .NET (dotNET). ASP.NET je open-source webový framework pro vytváření webových aplikací na rozhraní .NET. Je vytvořen společností Microsoft a umožňuje vývojářům vytvářet dynamické webové aplikace, webové stránky a podobně. ASP.NET se přesunulo na verzi ASP.NET Core, která je multiplatformová, ale ASP.NET je stále podporována a aktualizována od společnosti Microsoft. Existuje aj verzia ASP.NET Web Pages. BLOBBLOB je zkratka pro Binary Large Object. Jedná se o soubor binárních údajů uložených jako jedna entita v databázi. Používá se především při ukládání médií, jako jsou zvuk, obrázky a video. To se poněkud liší od jiných druhů databází, protože často ukládají řetězce nebo celá čísla. Protože objekty BLOB často ukládají obrovské soubory, budou samozřejmě vyžadovat i podstatně více místa. CDNCDN je zkratka pro Content Delivery Network. Jedná se o skupinu geograficky distribuovaných serverů, které spolupracují s cílem velmi rychle doručit obsah návštěvníkovi webové stránky nebo aplikace. Pomocí sítě CDN lze provádět rychlé přenosy daných aktiv k načtení obsahu webstránek včetně obrázků a videí. Většina velkých internetových služeb, jako jsou sociální média, streamovací služby, e-commerce weby, zpravodajské portály a podobně, využívají CDN sítě. CMSContent management system v překladu znamená systém pro management obsahu. Jedná se o software, aplikaci nebo program navržený pro snadnou tvorbu, upravování a editaci webového obsahu (text, video, obrázky, atd.). Nejpoužívanějším CMS systémem na světě je WordPress. CRUDCo znamená CRUD? Znamená to vytvořit (Create), přečíst (Read), aktualizovat (Update) a odstranit (Delete). Je to zkratka v rámci programování. Tyto čtyři funkce jsou potřebné pro operace prováděné na nějakém datovém úložišti. Každá ze čtyř funkcí je důležitá, pokud jde o interakce s databází. CSSCSS je zkratka pro Cascading Style Sheets, což je jazyk šablony stylů, který se používá k zobrazení toho, jak by měl vypadat HTML dokument. Spolu s HTML a JavaScriptem je CSS jedním ze základních kamenů webstránek. DNSZkratka DNS znamená Domain Name System. DNS je to, co umožňuje uživatelům zadat libovolnou URL adresu ve svém prohlížeči a najít požadovaný cíl – aniž by museli na serverech procházet podadresáři IP adres, aby našli webovou stránku. DNS můžeme označit jako telefonní seznam internetu. Na webovou stránku přistupujeme přes adresu (doménu) jako skillmea.sk nebo wikipedia.org. Počítače a webové prohlížeče však interagují prostřednictvím adres internetového protokolu (IP). Domain Name System (DNS) přeloží požadovanou doménu na IP adresu, kterou pak počítače a prohlížeče načtou. FTPFTP znamená File Transfer Protocol. Jedná se o komunikační systém, který umožňuje přenos souborů mezi počítači. Pokud je uživateli udělen přístup pomocí uživatelského jména a hesla, je možné přistupovat ke vzdálenému počítači v síti (nejčastěji k serveru zvanému FTP-host), kde pak může uživatel získávat nebo přijímat soubory. FTP připojení se často používá pro přístup k web serveru pro nahrávání nebo stahování souborů. GraphQLGraphQL je open-source datový dotazovací a manipulační jazyk původně vyvinutý a vydaný společností Facebook v roce 2012. GraphQL byl v roce 2015 uvolněn jako open source a nyní je řízen nadací GraphQL Foundation, aby se zajistilo, že jeho vývoj bude probíhat otevřeným a neutrálním způsobem . Umožňuje klientům definovat strukturu požadovaných dat a přesně stejná struktura dat je vrácena ze serveru. Klienti si mohou určit, jaké údaje jsou potřebné. Tím zabrání jak problémům nadměrného načítání, tak nedostatečného získávání dat. GUIGUI je zkratka pro grafické uživatelské rozhraní (Graphical User Interface). Je to systém interaktivních komponent, které jsou vizuálně prezentovány uživateli počítačového programu. Grafické uživatelské rozhraní zobrazuje objekty, které přenášejí informace a akce, které může uživatel provést. Mohou to být objekty, které mění velikost, barvu nebo viditelnost. Grafické uživatelské rozhraní často obsahuje objekty jako ikony, kurzory a tlačítka. Někdy jsou dokonce dále rozvíjeny zvukem, animacemi nebo stíny. První prototyp GUI vyvinuli ve firmě Xerox v roce 1979 a později Steve Jobs a Apple inženýři vyvinuli Lisa, první počítač s GUI dostupným pro veřejnost. HTMLHTML je zkratka pro jazyk Hypertext Markup Language a je standardním jazykem pro vývoj webstránek. S HTML jste se už tak či onak určitě setkali, jelikož všechny webové stránky na internetu jsou napsány pomocí HTML. Více si přečtěte v tomto článku. HTTPHTTP znamená Hypertext Transfer Protocol. Jedná se o protokol, přes který se do vašeho webového prohlížeče odesílají informace na webovou stránku, kterou si prohlížíte. Prohlížeč a webová stránka spolu komunikují prostřednictvím údajů, které se odesílají v čistém textu. Problém s obyčejným textem je v tom, že jej mohou přetínat a číst jiní. Proto byl protokol HTTP aktualizován na bezpečnější verzi s názvem HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure. IDEIDE je zkratka pro integrované vývojové prostředí (Integrated Development Environment). Je to softwarový balíček, který používají vývojáři ve vývojovém prostředí a je navržen tak, aby maximalizoval produktivitu a efektivitu vývojáře. JSJS je zkratka pro JavaScript. Je to skriptovací jazyk, který se používá k vytváření a ovládání dynamického obsahu na webové stránce. To může zahrnovat vše, co se pohybuje na webové stránce, vše, co se obnovuje nebo jinak mění na obrazovce, bez jakéhokoli zásahu uživatele. Mohou to být šoupátka, carousely obrázků, návrhy automatického doplňování nebo jiné interaktivní prvky. JSONJSON znamená JavaScript Object Notation. Jedná se o standardní formát souboru pro výměnu dat. Pro ukládání a přenos datových objektů mezi webovými servery a aplikacemi používá text, který lidé dokáží přečíst a porozumět mu. Je to velmi běžně používaný datový formát. Jedná se o textovou reprezentaci strukturovaných údajů s páry klíč – hodnota a uspořádanými seznamy. MVCMVC je skrakta pro Model-View-Controller, což je návrhový vzor v rámci softwarového vývoje. Aplikace se navrhuje tak, že je rozdělena na 3 části: Model - View a Controller. Model je reprezentací vlastností objektu, tedy byznys logika. View je vizuálním zobrazením dat a Controller je spojivkem mezi jednotlivými Modely a View. ZávěřTolik zkratek na úvod by stačilo, pokračovat budeme dalšími zkratkami, jejichž význam vám jistě pomůže zorientovat se ve světě softwarového vývoje.
Odmocnina v Excelu
Vzdělávání
18.01.2023
Skillmea

Odmocnina v Excelu

Chcete se naučit odmocňovat v Excelu? Je to jednoudché, umíte to udělat dvěma způsoby a to buď pomocí vzorce nebo pomocí funkce. Výpočet druhé odmocninyPro výpočet druhé odmocniny má Excel ve svém repertoáru připravenou matematickou funkci SQRT.[Funkce SQRT] Tato funkce má pouze jeden argument a tím je číslo, ze kterého chcete vypočítat druhou odmocninu. Tento argument je povinen. Jak bude vypadat výsledek odmocniny čísla 16? Prohlédněte si to na obrázku níže. Pomocí funkce SQRT jsem vypočítal druhou odmocninu čísla 16 v buňce A4. Vzorec je =SQRT(A4) a výsledek je číslo 4.[Druhá odmocnina v Excelu] Výpočet jiné odmocninyV pořádku, druhou odmocninu v Excelu vypočítat víte. Co však, když chcete vypočítat jinou než druhou odmocninu? K tomu již neumíte použít funkci SQRT(). Existují dva přístupy k výpočtu, podívejme se nejprve na výpočet pomocí matematického vzorce. Výpočet odmocniny pomocí matematického vzorceX-tá odmocnina z čísla y se vypočítá jako y na (1/x) Excel funkce bude vypadat následovně: =y^(1/x) Rychlý příklad, třetí odmocninu z čísla 15 vypočítáte následovně: =15^(1/3), výsledek:[Výpočet odmocniny přes matematický vzorec]Nevíte, jak zadat symbol stříšky? Použijte tuto klávesovou zkratku: “Windows: Alt + 94 nebo Ctrl + Alt + š nebo Alt Gr + š Mac: option + 6” Výpočet odmocniny pomocí funkce POWERDruhý přístup pro výpočet odmocniny je pomocí funkce POWER. Tato funkce vypočítá mocninu daného čísla a obsahuje dva argumenty: 1. číslo: základ mocniny, jedná se o libovolné reálné číslo, 2. mocnina: jedná se o exponent, na který chcete základ umocnit. Jelikož však chceme vypočítat odmocninu, zadáme do argumentu Mocnina exponent ve tvaru 1/3 pro výpočet třetí odmocniny, 1/4 pro výpočet čtvrté odmocniny atp.[Výpočet odmocniny pomocí funkce POWER] ZávěrVyzkoušejte si vše sami na příkladech, abyste získali zručnost při počítání odmocnin. Chcete-li se dozvědět něco víc, co v návodu nebylo, napište komentář. Prohlédněte si také naše online kurzy zaměřené na práci s funkcemi v Excelu.
Němčina: Wollen časování
Vzdělávání
07.01.2023
Skillmea

Němčina: Wollen časování

V tomto článku se podíváme na časování modálního slovesa wollen. Modální sloveso wollen překládáme do češtiny jak chtít. Vyjadřujeme jím tedy nějaké naše přání, touhu nebo přání. Ve formální němčině ho nepoužíváme k vyjádření prosby, ale nahrazujeme ho slovesem möchten - chtěl bych. Časování modálního slovesa wollenJe třeba si uvědomit jednu důležitou věc a tou je odlišnost od časování pravidelných a nepravidelných sloves. Ke změně dochází především v jednotném čísle. Jednotné číslo: • ich - já: WILL • du - ty: WILLST • er/sie/es - on/ona/ono: WILL Mohl jste si všimnout, že samohláska O se změnila na I a první a třetí osoba mají stejný tvar. Množné číslo: • wir - my: WOLLEN • ihr - vy (více): WOLLT • sie/Sie - oni/Vy (vykání): WOLLEN Jak je vidět, množné číslo časujeme beze změny. Použití slovesa wollen ve větěNezapomínejte na základní pravidlo: “Pokud se ve větě vyskytuje více sloves, vždy první sloveso je vyčasováno a všechny ostatní jsou neurčitku na konci věty.” Chci jít domů: Ich will nach Hause gehen. První sloveso wollen (já chci) jsme vyčasovali podle osoby, druhé sloveso gehen zůstalo v neurčitku na konci věty. Die Kinder wollen nicht essen und schlafen. Opět použijeme pravidlo, že první sloveso wollen je vyčasováno a další slovesa (essen, schlafen) jsou v neurčitku na konci věty. Was willst du am Wochenende machen? Máme-li otázku s tázacím zájmenem, hned za ním následuje první vyčasované sloveso a to další sloveso se nachází na konci věty v neurčitku. Minulý čas slovesa wollenV závěru článku se ještě podívejme na časování slovesa wollen v minulém čase. Jednotné číslo: • ich - ja: WOLLTE • du - ty: WOLLTEST • er/sie/es - on/ona/ono: WOLLTE Množné číslo: • wir - my: WOLLTEN • ihr - vy (více): WOLLTET • sie/Sie - oni/Vy (vykání): WOLLTEN Ke kmeni slovesa wollen jsme přidali písmeno T a už se nemění samohláska O na I. ZávěřV dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa wollen. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v kurzu Němčina: gramatika.
Učím se používat cloud a microservices (část III.)
Vzdělávání
04.01.2023
Skillmea

Učím se používat cloud a microservices (část III.)

DockerDocker slouží pro kontejnerizaci. Tedy Docker je jako loď, která umožňuje jednotlivé aplikace držet v uzavřených samostatných kontejnerech. Docker je aplikace v operačním systému. V ní se pak spouštějí jednotlivé kontejnery. Tyto aplikace nepotřebují každá operační systém, ale využívají OS kde je docker spuštěn.[Docker a Kontejnery]Poté, co nainstaluješ Docker do PC, tak ho umíš používat. Při tom budeme používat také Docker hub, který má v sobě repozitáře, které budeme potřebovat při práci. Říká se zde o stahování „image“. V image je definice pro kontejner – co je tam a co má spustit. Docker má také dashbord, který obsahuje seznam kontejnerů. Umíš v něm spustit kontejnery a podobně. S Dockerem lze pracovat i příkazy přes příkazovou řádku. Pro rekapitulaci můžeme říci, že Docker slouží ke spuštění a manažování kontejnerů. Existuje takzvaný Dockerfile, na jehož základě se vytvoří Image, který když se spustí tak máme kontejner. [Dockerfile, Image a Kontejner]Napíšu si například dockerfile, který by mi měl spustit PHP web stránku. Ten spustím a vytvoří se mi image, kterou když spustím, tak by mi měla v kontejru běžet web stránka. Pokud chci přidat i databázi, tak si vytvořím kontejner, ve které bude běžet databáze. A podle všeho mi Docker Compose nástroj pomůže, aby moje nyní multi-kontejnerová aplikace běžela správně. V souboru si nastavíme tři kontejnery a poté je pomocí Docker compose toolu najednou spustíme. Podobnost s KubernetesTady je podobnost s Kubernetes. Ale v čem je tedy rozdíl? To jsem se ptal a vypadá to, že Kubernetes se s Dockerem mohou doplňovat. Podle všeho Kubernetes je lepší pro škálování aplikace. Několik kritických záležitostí řešit automaticky. Ale existuje také něco jako Docker swarm, což je Docker tool k orchestraci. ZávěřTeď jsem si takhle proběhl v rychlosti, což je to Docker. V dalším článku, bych rád přezkoumal alternativu Kubernetes vs Docker. Vidíme se při dalším článku nebo v nějakém mém kurzu.